Readers' Rota

NOVEMBER / DECEMBER


Saturday 18:00 

Nov 3       Nick Whitehorn

Nov 10     Richard Smith

Nov 17     Catherine Cassells

Nov 24     Sheila Farmer

Dec 1       Richard Smith

Dec 8       Sheila Farmer

Dec 15     Catherine Cassells

Dec 22     Richard Smith

Dec 29     Sheila Famer


Sunday 10:00

Nov 4       Colleen Norton

Nov 11     Joanna Ledochowska

Nov 18     Margaret Uchendu  

Nov 25     Neil Zoladkiewicz

Dec 2        Colleen Norton

Dec 9       Margaret Uchendu

Dec 16     Joanna Ledochowska

Dec 23     Colleen Norton

Dec 30      Margaret Uchendu

Sunday 17:00

Nov 4        Kate Fitzsimmons

Nov 11      Teresa Evans

Nov 18      John O’Neill

Nov 25      Daniel Hayes

Dec 2         Kate Fitzsimmons

Dec 9         Nick Whitehorn       

Dec 16       Neil Zoladkiewicz

Dec 23       Daniel Hayes

Dec 30       Teresa Evans

(copyright St. Pius X RC Church)